Tài liệu giới thiệu, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10.11.2022. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.7.2023.
Tài liệu giới thiệu, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở