Tra cứu học sinh

HỌC SINH TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG KIỂM TRA GIỮA KÌ 1-NĂM HỌC 2023-2024
-> nhập mã lớp và họ và tên (viết thường không dấu, VD: 1208 ha huy khoai)

HỌC SINH TRA CỨU ĐIỂM TRẮC NGHIỆM -> nhập số báo danh