Thông báo Học sinh nghỉ học đến ngày 17.10.2023 do mưa lớn

Học sinh nghỉ học từ chiều ngày 13.10.2023 theo Công văn 3064/SGDĐT-VP ngày 13.10.2023 v/v học sinh nghỉ học do mưa lớn
Học sinh nghỉ học ngày 16.10.2023 theo Công văn 3070/SGDĐT-VP ngày 15.10.2023 v/v học sinh nghỉ học do mưa lớn.