Trường : Trường THPT Nguyễn Văn Thoại
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 06/05/2024

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp STT Tên lớp
1 1105 1 1001
2 1106 2 1002
3 1107 3 1003
4 1108 4 1004
5 1109 5 1005
6 1201 6 1006
7 1202 7 1007
8 1203 8 1008
9 1204 9 1009
10 1205 10 1101
11 1206 11 1102
12 1207 12 1103
13 1208 13 1104

Trang chủ | Danh sách giáo viên


Created by ATi

http://thptnguyenvanthoai.edu.vn